Tom Indkøbskurv

InfoTerms

Forsiden InfoTerms

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt indgået med 2Ways IT er først bindende for 2Ways IT når denne er bekræftet.

2. Priser

Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms. 2Ways IT’s priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller med baggrund i et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsterminer, installationsydelser etc. 2Ways IT forbeholder sig ret til, som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance, at korrigere priserne i henhold til sådanne ændringer.

3. Betaling

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. 2Ways IT er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne saldo med op til 2 % pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på 2Ways IT, som ikke er skriftligt anerkendt af 2Ways IT, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til 2Ways IT, som om levering var sket til aftalt tid. 2Ways IT kan dog ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold

2Ways IT forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering

Levering sker ab lager 2Ways IT adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af 2Ways IT’s til enhver tid gældende prisliste. Leveringstiden er fastsat efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. 2Ways IT kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder 2Ways IT sig ret til at opkræve fragtomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 250,00 DKK ekskl. moms pr. ordre.

6. Bestillingsfejl

Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer / annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage, og altid senest 14 dage efter leverance. Bestillingsvarer samt ordrer på PC, Notebooks, printere, kabler, PC software kan ikke annulleres og tages ikke retur. 2Ways IT forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at opkræve et returneringsgebyr på 15 % af faktura-værdien, dog min. kr. 150,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser minus returneringsgebyr.

7. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for 2Ways IT.

8. Produktændringer

2Ways IT forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og 2Ways IT er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give 2Ways IT skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. 2Ways IT kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage ny levering. Forandringer eller indgreb i det købte uden skriftligt samtykke fritager 2Ways IT for enhver forpligtelse. Såfremt 2Ways IT anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare i original emballage. 2Ways IT forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt 2Ways IT har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter. 2Ways IT forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis varen findes OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil 2Ways IT foretage en evt. ombytning / kreditering. Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

11. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor 2Ways IT kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte enhed. 2Ways IT’s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og 2Ways IT hæfter ikke for driftstab, avancestab eller andre indirekte tab. 2Ways IT er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. 2Ways IT er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort 2Ways IT’s opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: 2Ways IT er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af 2Ways IT leveret vare eller ansatte i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes denne eller hans fejl eller forsømmelse.

13. Transport af rettigheder og pligter

2Ways IT er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

14. Tvister

Enhver tvist mellem 2Ways IT og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som Værneting.